Hore

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

  1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím, kterým je Napojsa PC, s.r.o., se sídlem Ulice Hospodárska 3602/24, 917 01 Trnava, IČO: 53 394 879, DIČ: 2121359658, (dále „Prodávající“) a Kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce www.napojsa.sk. (Dále „Kupující“)

Kontaktní údaje prodávajícího:

e-mail: info@napojsa.sk

poštovní adresa: Ulice Hospodářská 3602/24, 917 01 Trnava

číslo účtu: Tatra Banka IBAN: SK21 1100 0000 0029 4409 4656

Orgán dozoru, který dohlíží nad prodávajícím je: Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1.

1.2. Prodávající zveřejňuje seznam výrobků, které nabízí zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi zboží objednávat prostřednictvím internetové stránky www.napojsa.sk (dále také „e-shop“). Tyto obchodní podmínky jsou vázány na nákup v e-shopu. Odesláním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadřuje, že si všeobecné obchodní podmínky přečetl v plném rozsahu, porozuměl jejich obsahu a všem podmínkám a že s nimi souhlasí. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3. Seznam zboží v internetovém obchodě www.napojsa.sk, který provozuje prodávající, je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího. Informativní dostupnost je uvedena u každého zboží.

1.4. Informace o zboží uvedené v katalogu elektronického obchodu jsou čerpány z veřejně přístupných zdrojů a oficiálních stránek výrobce. Prodávající neodpovídá za korektnost informací čerpaných z těchto zdrojů.

1.5. Obrázky zobrazené u výrobku mohou být pouze ilustrativní.

1.6. Platnost cen trvá do oznámení nových cen. Cena zboží je konečná, nejsme plátci DPH. Cena nezahrnuje náklady na doručení objednaného zboží do místa určení.

1.7. Prodávající si vyhrazuje právo upravit cenu zboží uvedenou na internetovém obchodě www.napojsa.sk při objednávkách všech výrobků, pokud zjistí, že daná cena byla chybně uvedena. O této skutečnosti bude informovat zákazníka před potvrzením jeho objednávky.

  1. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1. Zboží, které je uvedeno v katalogu elektronického obchodu si zákazník objednává obecně známým postupem objednávání na internetu. Po zaslání objednávky elektronickou formou bude zákazníkovi zaslán informační email s předmětem „Potvrzení o vytvoření objednávky“, Tímto zatím nevzniká kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím a ani se nepotvrzuje objednávka. Objednávka vyhotovena řádně podle VOP a doručena Prodávajícímu je pro Kupujícího závazná a považuje se za závazný a neodvolatelný návrh Kupujícího. Objednávka Kupujícího jako projev vůle směřující k uzavření kupní smlouvy, jakož i smluvní vztah z uzavřené kupní smlouvy se posuzují podle zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů a s ohledem na zákon č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2.2 Při každé objednávce Kupující uvede jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, dodací a fakturační adresu. Dále Kupující uvede název zboží, popis zboží, počet kusů, způsob dopravy, způsob platby a datum vystavení objednávky. Objednávka řádně vyplněná a vyhotovena prostřednictvím e-shop formuláře objednávky tyto podmínky splňuje automaticky. Telefonickou a e-mailovou objednávku vyhotovenou mimo e-shop formuláře (pokud obsahuje všechny požadované údaje) Prodávající zaznamená do e-shop formuláře objednávky, čímž se objednávka považuje za doručenou. Údaje uváděné v objednávkách budou ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 122/2013 Sb. použité v rámci obchodního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to v rozsahu a pro účely uvedené v těchto VOP a nebudou poskytnuty třetí osobě (s výjimkou osob zajišťujících jejich zpracování, vyřizování objednávek, přepravu zboží a případné reklamace zboží).

2.3. Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení prodávajícího kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky a po ověření ceny, dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím. Při potvrzení bude stanovena cena objednaného zboží a služeb a závazný termín dodání, který může být se souhlasem zákazníka delší než 7 dní. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží. Prodávající je vázán nabídkou včetně ceny zboží od potvrzení objednávky elektronickou zprávou s předmětem „Potvrzení objednávky“ až po uplynutí lhůty pro dodání, která byla dohodnuta se zákazníkem.

2.4. V detailu každého produktu je označení o dostupnosti a jeho fyzické podstatě – zda jde o digitální verzi nebo fyzický produkt. V případě digitální verze je pro aktivaci produktu a jeho následné využití potřebné internetové připojení, pokud není u produktu vysloveně napsáno jinak. Způsob uzavření kupní smlouvy je identický pro digitální i fyzický produkt.

2.5. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká vystavením daňového dokladu – faktury. Po vystavení faktury bude zboží odesláno k zákazníkovi.

  1. stornování objednávky

3.1. Kupující má právo stornovat objednávku e-mailem nebo telefonicky v následujících případech:

* Do 24 hodin od vytvoření objednávky, nebo pokud nebyla objednávka potvrzena ze strany prodávajícího.

* V případě že nebyla dodržena publikována cena výrobku nebo nebyla dodržena dodací lhůta určená prodávajícím při potvrzení objednávky.

3.2. Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v elektronickém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak. Prodávající má právo stornovat objednávku i v případě, pokud zákazník neodpovídá na e-mail nebo ho nemůže telefonicky zastihnout po dobu více než tří pracovních dní za sebou.

  1. Podmínky dodání zboží

4.1. Není-li dohodnuto jinak, Prodávající se zavazuje zboží odeslat nejpozději do 7 pracovních dnů od emailového potvrzení objednávky zákazníkovi, neplatí pro zboží, které není na skladě a zboží které nebylo ještě uvedeno na trh – předobjednávky.

4.2. Při doručení zásilky poštovním kurýrem nebo kurýrem je zákazník povinen zkontrolovat zásilku – její případné poškození. Při doručení kurýrem musí kupující sepsat reklamační protokol na místě o poškozeném / porušeném balení zásilky. V případě, že zásilka není poškozena, ale po kontrole obsahu zásilky je zjištěno, že obsah zásilky neodpovídá obsahu faktury / objednávky, nebo její obsah je poškozen, je zákazník povinen tuto skutečnost zapsat v přítomnosti kurýra do škodného zápisu. Při nesplnění vyplnění škodného zápisu, dodatečné reklamace nebudou akceptovány. Zákazník je povinen uschovat obalový materiál zásilky až do ukončení šetření příčin vzniklé škody.

4.3. Zákazník je povinen ihned po doručení zásilky zboží zcela vybalit a zjistit zda není mechanicky poškozeno a zda obsah balení odpovídá fakturovanému zboží. V případě, že obsah zásilky neodpovídá fakturovanému zboží, nebo je zboží mechanicky poškozeno (avšak bez známek poškození samotné zásilky, na co se vztahuje bod 4.2., Je zákazník tuto skutečnost neprodleně oznámit do dvou pracovních dnů od převzetí zboží, jinak dodatečné reklamace nebudou akceptovány. Zákazník je povinen uschovat obalový materiál zásilky až do ukončení šetření příčin vzniklé škody.

4.4. Na reklamace se vztahují obecné obchodní podmínky Slovenské republiky podle zákona § 13 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

4.5. Kupující ke každé zásilce obdrží fakturu e-mailem nebo přímo se zbožím. Tam, kde je nutný záruční list, dostane ho v balení.

4.6. Zákazník je informován o odeslání zboží jeden pracovní den před jeho doručením. Zákazník je povinen zajistit bezproblémové převzetí zboží, zejména tím, že ve dnech plánovaného doručení bude dostupný na telefonním čísle určeném pro doručení nebo přítomen na adrese doručení. Pokud tuto povinnost nelze splnit, je povinen informovat Prodávajícího, dohodnout se s ním na náhradním termínu doručení nebo pověřit náhradní osobu, která povinnost převzetí zboží splní za původního příjemce zásilky.

4.7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

  1. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Při odstoupení od smlouvy nese Kupující náklady na vrácení zboží Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí zboží. Při odstoupení od smlouvy uzavřené podle těchto VOP Kupující snáší i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

5.2. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Formulář na odstoupení od kupní smlouvy naleznete ZDE. Pokud v této lhůtě Kupující odstupuje z důvodu, že zboží má vady, je vhodné tuto skutečnost v odstoupení uvést. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou (e-mailem, písemnou zásilkou nebo na jiném trvanlivém nosiči), s výjimkou odstoupení od kupní smlouvy uzavřené ústně, kdy postačí jakékoli jednoznačné prohlášení o vůli odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci zboží, Kupujícího a Prodávajícího a musí být v případě podání písemnou zásilkou dané ve výše uvedené lhůtě k poštovní přepravě na adresu sídla Prodávajícího na náklady a odpovědnost Kupujícího v případě, že je doručen zboží po kvalitativní stránce plně funkční. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy podle těchto VOP. Kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zasláním zboží zpět Prodávajícímu nebo jeho předáním Prodávajícímu nebo jím pověřené osobě k převzetí zboží. Lhůta pro vrácení zboží Prodávajícímu se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Pokud je předmětem kupní smlouvy dodání zboží, může Kupující odstoupit od smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

(A) Zboží nesmí být poškozeno, používáno jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží, musí být v původním obalu a spolu se zbožím Kupující předá všechny dokumenty týkající se předmětného zboží (návod k obsluze, záruční list, doklad o nabytí apod.), které obdržel při jeho koupi.

(B) Zboží se nevrací na dobírku. Takto zaslané zboží se nepřijímá a vrací zpět.

5.3. Prodávající převezme zboží zpět a do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy kupní cenu zaplacenou za zboží nebo za službu nebo zálohu, který Kupující uhradil za zboží nebo službu, vrátí Kupujícímu stejným způsobem, jaký použil Kupující při své platbě nebo jiným předem dohodnutým způsobem zpět. Prodávající však není povinen splnit svou povinnost před tím, než mu je zboží doručeno Kupujícím nebo, dokud Kupující neprokáže zaslání zboží zpět Prodávajícímu.

5.4. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku v následujících případech (Sbírka zákonů Slovenské republiky č. 102 / 2014, Zákon z 25. března 2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, §7 odstavec 6):

(A) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí služby, pokud se služba začala poskytovat s výslovným souhlasem Kupujícího a Kupující prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

(B) jestliže jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží nebo poskytnutí služeb, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

(C) jestliže jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle osobitých požadavků Kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho Kupujícího,

(D) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

(E) jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož obal byl po dodání porušen,

(F) jestliže jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,

(G) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které Kupující výslovně požádal Prodávajícího,

(H) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud byl tento obal rozbalený

(I) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v digitální podobě resp. jiné podobě než na hmotném nosiči.

Pokud má na základě smlouvy uzavřené ve smyslu těchto VOP začít poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo pokud o to Kupující požádá, Kupující udělením souhlasu se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí po úplném poskytnutí služby právo na odstoupení od smlouvy. Kupující uzavřením smlouvy ve smyslu těchto VOP prohlašuje, že byl poučen o výše uvedené okolnosti, za níž ztrácí právo odstoupit od smlouvy.

5.5. Prodávající se může s Kupujícím dohodnout na zrušení kupní smlouvy mimo lhůt uvedených výše, a to zvláštní písemnou dohodou. V takovém případě je Prodávající oprávněn požadovat úhradu vzniklých nákladů a smluvní pokutu ve výši 3 € denně z kupní ceny, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

5.6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku a také právo odstoupit od smlouvy nebo její části, pokud:

(A) zboží se nevyrábí nebo se přestalo vyrábět, je vyprodáno nebo

(B) změnila se cena dodavatele zboží

5.7. Vrácení digitálního klíče: Kupující nemůže po získání digitálního produktu (chráněného autorským zákonem) žádným způsobem věrohodně prokázat, že zakoupený digitální produkt nebyl z jeho strany aktivován a ani v budoucnu nedojde k jeho aktivaci, proto v tomto případě není možné odstoupit od kupní smlouvy dle výše uvedeného občanského zákoníku (získáním digitálního produktu byl produkt spotřebován). Uzavřením kupní smlouvy (objednávkou a souhlasem s pravidly) zákazník (spotřebitel) vysloveně prohlašuje, že je s touto podmínkou seznámen a že s ní souhlasí.

  1. Závěrečná ustanovení

6.1. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje Kupujícího. Kupující má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat, odstoupit od smlouvy.

6.2. Kupující prohlašuje, že před vyplněním nebo odesláním objednávky se seznámil s těmito VOP a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

(A) Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto VOP a ustanovení kupní smlouvy, Prodávající neodpovídá Kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení kupní smlouvy nebo škody a ztráty vzniklé jiným způsobem.

(B) Tyto VOP byly formulovány a stanovené v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních závazkových vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím. Pokud příslušné kontrolní orgány rozhodnou, že některé z ustanovení těchto VOP je neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení těchto VOP zůstávají nedotčeny.

(C) Práva spotřebitele vůči prodávajícímu vyplývající ze zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů zůstávají těmito VOP nedotčeny.

(D) Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

6.4. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

6.5. Prodávající a Kupující se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku – telefonickou, elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

6.6. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím je možné řešit i mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat Slovenské obchodní inspekci, která na Slovensku zastřešuje mimosoudní řešení sporů. Než může být přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, je třeba nejprve kontaktovat prodávajícího a pokusit se spor vyřešit přímo.

PROSÍME, ABYSTE SI PŘEČETLI NÁŠ REKLAMAČNÍ ŘÁD!

Tyto VOP nabývají platnosti dne 1. 11. 2018