Hore

Pravidlá súťaže

Na stránke sociálnej siete, od ktorej ťa smeruje na tieto pravidlá hypertextový odkaz, realizuje nižšie uvedený organizátor v termíne uvedenom na danej stránke súťaž s názvom uvedeným na danej stránke (ďalej len ako „súťaž“).
Súťažné ceny danej súťaže sú ceny špecifikované na stránke sociálnej siete, od ktorej ťa smeruje na tieto pravidlá hypertextový odkaz.

Zapojenie sa do súťaže

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné splniť osobitné podmienky súťaže uvedené na stránke sociálnej siete, od ktorej ťa smeruje na tieto pravidlá hypertextový odkaz.
Podmienkou zapojenia sa do súťaže je rešpektovanie a plnenie všeobecných aj osobitných pravidiel používania sociálnej siete, od ktorej ťa smeruje na tieto pravidlá hypertextový odkaz.
Organizátor súťaže vyžrebuje výhercov z konečného počtu účastníkov súťaže, ktorí splnia podmienky súťaže v termíne a spôsobom uvedeným na stránke sociálnej siete, od ktorej ťa smeruje na tieto pravidlá hypertextový odkaz.
Pokiaľ nie je na stránke sociálnej siete, od ktorej ťa smeruje na tieto pravidlá hypertextový odkaz výslovne uvedené inak, platia pre danú súťaž okrem osobitných podmienok uvedených na stránke sociálnej siete, od ktorej ťa smeruje na tieto pravidlá hypertextový odkaz, tieto Pravidlá súťaže:

  1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže a poskytovateľom cien je napojsa.sk
Prevádzkovateľ sociálnej siete, od ktorej ťa smeruje na tieto pravidlá hypertextový odkaz nie je spoluorganizátorom, sponzorom, podporovateľom súťaže a nie je ani inak prepojený so súťažou.

  1. Všeobecné podmienky pre výhercov

Výhercovia súťaže budú vyzvaní v komentári, aby organizátorovi zaslali súkromnú správu prostredníctvom stránky Facebook, prípadne ho kontaktovali formou elektronickej pošty.

  1. Všeobecné podmienky účasti v súťaži

Zúčastniť sa môžu všetci občania s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky. Za osoby mladšie ako osemnásť rokov prevezme výhru zákonný zástupca. Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže alebo poskytovateľovi výhier do súťaže (vrátane ďalších osôb podieľajúcich sa na zabezpečení a realizácii tejto súťaže), ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. Ak by sa napriek tomu stalo, že víťazom niektorej z cien sa stane takáto osoba, cena jej bude odobraná.
Účastníci súťaže nie sú oprávnení označovať reklamný obsah nevhodným spôsobom, ani vyzývať iných účastníkov súťaže k takémuto konaniu. Účastníci súťaže nie sú oprávnení bez výslovného súhlasu organizátora súťaže používať nástroje prevádzkovateľa sociálnej siete, od ktorej ťa smeruje na tieto pravidlá hypertextový odkaz určené na označovanie a/alebo zdieľanie obsahu na zdieľanie obsah súťaže na stránke iného účastníka súťaže, označovanie svojich sledovateľov a/alebo priateľov v súvislosti so súťažným obsahom ani na vyzývanie sledovateľov a/alebo priateľov na účasť v súťaži.
Účastníci tejto súťaže súhlasia, že v prípade výhry má organizátor súťaže právo využiť ich osobné údaje, obrazové, zvukovo-obrazové a zvukové záznamy, týkajúce sa účastníkov alebo ich prejavov osobnej povahy (fotografie, písmo, hlas a pod.), pre reklamné a marketingové účely. Mená výhercov v rozsahu meno a priezvisko môžu byť uverejnené v médiách a na internete. V prípade, ak v dôsledku účasti v tejto súťaži dôjde k poskytnutiu osobných údajov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“), dáva účastník súťaže súhlas s ich spracovaním. Podrobnosti upravujú tiež pravidlá sociálnej siete, ktorej súčasťou je aj stránka sociálnej siete, od ktorej ťa smeruje na tieto pravidlá hypertextový odkaz. Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s tým, aby organizátor súťaže spracúval takto poskytnuté osobné údaje vo vlastnom informačnom systéme a aby ich poskytol poskytovateľovi cien pre účely tejto súťaže podľa príslušných právnych predpisov. Účastník súťaže dáva súhlas so spracúvaním len tej kategórie osobných údajov, ktoré v rámci účasti v súťaži podľa pravidiel danej sociálnej siete sprístupňuje organizátorovi súťaže. V tejto súvislosti upozorňujeme, že môže ísť najmä o nasledovné kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, ďalšie údaje, ktoré bližšie charakterizujú jeho fyzickú osobu v súlade s ustanovením § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výhry nie sú vymeniteľné. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť. Jeden výherca smie získať maximálne jednu výhru v jednej súťaži. Ak si výherca neprevezme výhru najneskôr do 3 dní od dátumu vyhodnotenia súťaže, nárok na výhru mu prepadá bez náhrady. Prevádzkovateľ sociálnej siete, od ktorej ťa smeruje na tieto pravidlá hypertextový odkaz nie je spracovateľom ani prevádzkovateľov osobných údajov poskytnutých organizátorovi súťaže.

  1. Uverejnenie pravidiel súťaže

Pravidlá súťaže vstupujú pre konkrétnu súťaž do platnosti v deň ich uverejnenia na stránke sociálnej siete alebo internetovej stránke napojsa.sk, resp. dňom vyhlásenia konkrétnej súťaže, ak je tento deň neskorší ako deň uverejnenia pravidiel. Všetci účastníci súťaže sú týmito pravidlami viazaní a účasťou v súťaži sa ich zaväzujú dodržiavať.

  1. Oprávnenie organizátora súťaže

Organizátor súťaže má právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa realizácie súťaže. Jeho rozhodnutie je konečné a záväzné. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž. Ostatné vzťahy vyslovene neupravené týmito oficiálnymi pravidlami sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.